สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานนท์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
2 เด็กหญิงรสปวีณ์  รุ่งอารยะทรัพย์ ไม่รายงานตัว การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com