สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงรุสนา  เจ๊ะเตะ ไม่รายงานตัว ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงวรรณรดา  สมัญ ไม่รายงานตัว อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 เด็กชายปภังกร  เพชรดำ ไม่รายงานตัว อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 เด็กหญิงปรวีร์  มีนา ไม่รายงานตัว อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 เด็กชายปิยวิทย์  กิ้มพ้อ ไม่รายงานตัว อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6 เด็กหญิงสุจิรา  หิรัญวิญญู ไม่รายงานตัว การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
7 เด็กหญิงปุญญิศา  ยิ้วเหี้ยง ไม่รายงานตัว การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
8 เด็กชายณัชชนน  สุวรรณโณ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
9 เด็กชายนรินทร์ธัช  หิรันย์ณรงค์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com