สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสงขลา ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ ไม่รายงานตัว การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
2 เด็กหญิงภูริมา  ทะวา ไม่รายงานตัว เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 เด็กชายภาคิน  คล้ายกุ้ง ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
4 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รักขา ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
5 เด็กชายนภดล  ปริศวงศ์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
6 เด็กชายณัฐภัทร  เดชสถิตย์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
7 เด็กหญิงรวิสรา  จริตงาม ไม่รายงานตัว การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
8 เด็กชายภูฟ้า  สมชนะกิจ ไม่รายงานตัว การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com