สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลชุมพร ระดับไม่รายงานตัว
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายนิติธร  ยิ้มศรี ไม่รายงานตัว การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
2 เด็กหญิงกัลชญานี  เต็มพร้อม ไม่รายงานตัว การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
3 เด็กหญิงปิยพร  สุทธิพร ไม่รายงานตัว การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
4 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พลวัชรินทร์ ไม่รายงานตัว การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
5 เด็กหญิงสุขศิริ  กิจพิมล ไม่รายงานตัว การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
6 เด็กหญิงกนกฉัตร  ใจสมดม ไม่รายงานตัว การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
7 เด็กหญิงธัญชนก  แก้ววารี ไม่รายงานตัว การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
8 เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
9 เด็กหญิงณัฐกานต์  สังปริเมน ไม่รายงานตัว การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com