สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพังงา ระดับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แซ่ฉั่ว เกียรติบัตรเข้าร่วม อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กชายอรรถนนท์  มุ่งกิจ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
3 เด็กหญิงปานรพี  อยู่มั่น เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 เด็กหญิงปริชญา  แซ่โซ่ เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com