สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ระดับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
3 เด็กชายณัฐ  อภินันทชาติ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com