สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลระนอง ระดับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายจิตตพัทธ์  ทองก้อน เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายจิรายุ  ลิกขะไชย เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 เด็กหญิงฑิตยา  สาระเพียง เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 เด็กหญิงยมลภัทร  ชัยปิตินานนท์ เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 เด็กหญิงธดากรณ์  แก่นกระจ่าง เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com