สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ระดับเกียรติบัตรเข้าร่วม
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
3 เด็กชายฮาฟีซี  สาและ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
4 เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
5 เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
6 เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ เกียรติบัตรเข้าร่วม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
9 เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ เกียรติบัตรเข้าร่วม การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
10 เด็กชายฮากีม  สะอิ เกียรติบัตรเข้าร่วม การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 เด็กชายดาริส  ดาแนแม เกียรติบัตรเข้าร่วม การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 เด็กชายนวนันท์  นิมอ เกียรติบัตรเข้าร่วม การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 เด็กชายชามินทร์  สะกานดา เกียรติบัตรเข้าร่วม การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 เด็กชายวากิพ  วาซิ เกียรติบัตรเข้าร่วม การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 เด็กชายซากิร  ยา เกียรติบัตรเข้าร่วม การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com