สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลตรัง ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงอัณวีห์  จับปลั่ง เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
2 เด็กหญิงพัชรพร  นวลนิ่ม เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
3 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปานสิทธิ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com