สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มรกตคันโธ เหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
2 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์จีน เหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
3 เด็กชายวรกันต์  บัวเนียม เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
4 เด็กหญิงวรรษมน  ไหม่วุ่น เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
5 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6 เด็กชายธีรภพ  รักษ์ชูชื่น เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 เด็กชายณัฐพงศ์  หนูอินทร์ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 เด็กชายชยพล  เต็มยอด เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 เด็กชายกีรติ  จันทร์ทองอ่อน เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 เด็กชายภาสวุฒิ  รุ่งเรือง เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com