สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงปพิชญา  เชาวลิต เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายกฤตเมธ  สมศักดิ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com