สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงนภัสศรณ์  บุญส่ง เหรียญทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงกณิศา  คงสงค์ เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
3 เด็กหญิงปวันพัสตร์  จำนงรัตน์ เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
4 เด็กชายณฐมน  บัวเนียม เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
5 เด็กหญิงนัทธมน  พิทักษ์วงศ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
6 เด็กหญิงณนธภร  โชคคำสีลา เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
7 เด็กชายพิพัฒน์  เล็กกุล เหรียญทองแดง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
8 เด็กหญิงชนเนษฏ์  อินทองคำ เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com