สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงฟาติณณา  เจะมุ เหรียญทองแดง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กชายเนติธร  พรหมชัย เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
3 เด็กชายซูนนูร  สาและ เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
4 เด็กชายธนยศ  ลำพรหมแก้ว เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทโรจนวงศ์ เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6 เด็กหญิงนัฏนันท  สุดรักษ์ เหรียญทองแดง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com