สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลยะลา ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายพีรวิชญ์  บัวแก้ว เหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายจารุภัทร  อุ้ยดำ เหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
3 เด็กชายรัชพล  แซ่ฮ่อน เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
4 เด็กชายวุฒิภัทร  หุ้นเอียด เหรียญทองแดง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
5 เด็กชายฮาริส  โรจนอุดมศาสตร์ เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
6 เด็กชายธีณัฐ  จิตเนียม เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7 เด็กชายศุภณัฐ์  ไอยรากาญจนกุล เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8 เด็กชายภูมิรพี  ไชยอัษฎาพร เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 เด็กชายณชาชาญ  ตั้งสิริวรกุล เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 เด็กชายอิสกานดาร์  บุญยมินทร์ เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 เด็กชายอาชาวิน  เมืองแคล้ว เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 เด็กชายธีร์วรา  สะมะแอ เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 เด็กชายธนากร  ทองร่าหมาน เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 เด็กชายจาตุรันต์  สุวรรณรัตน์ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  แวโดยี เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 เด็กชายราฟิกซ์  อารีบุหงา เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 เด็กชายปัณณธร  หมื่นเดช เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 เด็กชายณภัทร  เก้าเอี้ยน เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com