สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสตูล ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายพฤกษ์  วั่นซ้วน เหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายปัญญพัฒน์  อังสุภานิช เหรียญทองแดง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
3 เด็กชายณภัทร  อิสรเสรีธรรม เหรียญทองแดง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
4 เด็กหญิงมุกอันดา  เจริญขวัญ เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
5 เด็กชายอินซาน  ไพรพฤกษ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
6 เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงษ์ เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
7 เด็กหญิงเปรมยาดา  รัตนบุรี เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูดำ เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9 เด็กหญิงยศวดี  อุคคติ เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
10 เด็กหญิงมณฑ์ณภัส  จันทกูล เหรียญทองแดง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com