สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลชุมพร ระดับเหรียญทองแดง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายภัทรพล  วงศ์ชนะมา เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
2 เด็กชายสิทธา  พินคง เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
3 เด็กชายอิทธิณัฐ  บุญช่วย เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
4 เด็กหญิงพิชญ์สินี  วิเศษสุข เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
5 เด็กหญิงกมลฉัตร  กาญจนวิเชียร เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6 เด็กหญิงณัฐกมล  กาญจนวิเชียร เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 เด็กชายติณห์  บุญญกาศ เหรียญทองแดง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
8 เด็กชายพรพิทักษ์  จิตรอำพร เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ห่าน เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 เด็กชายศิรบัณณ์  กิตติชนม์ธวัช เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 เด็กชายชัชพงศ์  พวงเพ็ชร เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 เด็กชายณฐกร  อ่อนไหว เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 เด็กชายอัครวิทย์  บุญช่วย เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
14 เด็กชายเปรมฉัตร  นวลสุวรรณ เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 เด็กชายรชต  ชิระกุล เหรียญทองแดง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
16 เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 เด็กชายธีรภัทร  วงศ์สัมฤทธิ์ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 เด็กชายมานพ  ชูสังกิจ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 เด็กชายพัทธนันท์  สุวรรณจันทร์ เหรียญทองแดง การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแดง เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
25 เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 เด็กหญิงเบญญพร  ทับกี้ เหรียญทองแดง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com