สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลตรัง ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายกฤตภาส  ศรีคง เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงพิชญา  อมรลักษณ์ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงศรัณย์พร  จำปา เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงไอศิกา  เพทาย เหรียญเงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงนลินญา  บุญจันทร์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงพิมชญา  ฉิมมณี เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มันทุ่ย เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
9 เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
10 เด็กชายนิติภูมิ  สุขทรัพย์ประเสริฐ เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
11 เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วลาย เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
12 เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
13 เด็กหญิงกฤตพร  สุวรรณจันทร์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
14 เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
15 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
16 เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
17 เด็กชายสิทธิศักดิ์  จันทโชติ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
18 เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
19 เด็กชายวรภัทร  เพ็ชรฉุย เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
20 เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com