สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปานทุ่ม เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
2 เด็กหญิงสิริประภัสร์  ศิริธร เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
3 เด็กหญิงชนัญชิดา  พงศาปาน เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4 เด็กชายณฐพัฒน์  จงหวัง เหรียญเงิน การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com