สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงขวัญนภา  ขวัญยืน เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายภัทรกร  บุญวรรโณ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงบุณยวีย์  พลคำ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โตนต เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงชอง คิว แฮ  รอดสวัสดิ์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
7 เด็กชายณธกร  อ่อนอินทร์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 เด็กหญิงสลิลา  เพชรขจี เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
9 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
10 เด็กหญิงณัฐวลัย  จงจิตร เหรียญเงิน การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com