สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงนภัสชา  สันอีด เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงพฤษอนิกานต์  พลหลา เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงแพรวรรณ์  ช่วยกุล เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กชายณฐศร  ถิระพร เหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
5 เด็กหญิงณัฎฐศศิ  อินนุพัฒน์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
6 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วสง เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7 เด็กชายรามิล  มงคลประดิษฐ์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหมกุล เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com