สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงชนิกานต์  พงศาปาน เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วแสง เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงปฏิณญา  แสงนิล เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
5 เด็กหญิงรวิสรา  มะโนภักดี เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
6 เด็กหญิงวิศรุตา  วิวัฒน์ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
7 เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์สุวรรณ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
8 เด็กหญิงจิดาภา  นาคะสูนย์ เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ผลความดี เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  หนูภูธร เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11 เด็กหญิงปริยภัทร  ภักดีเรือง เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
12 เด็กหญิงลัทธพรรณ  บุญตั้ง เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เภรีพล เหรียญเงิน การใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com