สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพังงา ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายธิติพัทธ์  ศิริรักษ์ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายรัฐพล  นาควงค์ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทรงศรี เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีษะโหน่ เหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงนฐวรรณ  พิราบขาว เหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงอัชยาณี  ดอกไม้ เหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กหญิงภักชนก  ตันติมานะกิจ เหรียญเงิน การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 เด็กหญิงพิชชานัน  พรรณราย เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงสุพัทราตรา  ตรีนุสนธิ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงวิชญาดา  อ่อนแก้ว เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงจิณห์วรา  จินดาพล เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงธัญพัฒน์  ธันธรา เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์นวล เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
14 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
15 เด็กชายนฤพัฒน์  อัยสานนท์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
16 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
17 เด็กหญิงนภสร  สหกิจ เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
18 เด็กหญิงเพ็ญพิชา  คงมา เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
19 เด็กชายปัณณกรณ์  ปานโรจนวาณิชย์ เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
20 เด็กหญิงนัจวา  สรรพกิจผล เหรียญเงิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
21 เด็กหญิงธัญณิศฌาย์  เนื้ออ่อน เหรียญเงิน การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
22 เด็กหญิงอัจจิมา  มีศิลป์ เหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 เด็กชายสุนิติ  ทับเย็น เหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 เด็กหญิง.ญาณินท์  จันทร์แก้ว เหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com