สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายฐาปกรณ์  แสงอาวุธ เหรียญเงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
2 เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงพิชามลช์ุ  ทองจันทร์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กชายกันติชา  สุขนิตย์ เหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
6 เด็กหญิงงามตา  ว่องไวโรจน์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
7 เด็กหญิงเกิดสุข  แก้วไพรำ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
8 เด็กหญิงนันท์นภัส  เอมเปีย เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
9 เด็กชายปริทัศน์  บัลลพ์วานิช เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 เด็กชายนัฐภูมิ  เพชรพัฒน์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
11 เด็กชายอนันต์ธร  มีขวด เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
12 เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
13 เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์ชิต เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
14 เด็กชายณัฐพงษ์  คงไพร เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
15 เด็กชายฐิติวัฒน์  เมฆเสน เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
16 เด็กชายกฤษฎา  แสงวิจิตรกุล เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
17 เด็กชายอโณทัย  ไชยโยธา เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
18 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สุภาวิทย์ เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
19 เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์ เหรียญเงิน การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 เด็กชายกิตติคุณ  สุขคร เหรียญเงิน การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21 เด็กชายภัทรพล  บุญหาญ เหรียญเงิน การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์ เหรียญเงิน การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์ เหรียญเงิน การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
24 เด็กชายธีรวีร์  แก้วคงทอง เหรียญเงิน การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com