สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลระนอง ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายณัฐชนน  ชุมทองมา เหรียญเงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุญเฉลียว เหรียญเงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงอารีรัตน์  พวงสุวรรณ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงจิรชญา  คงรัตน์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กชายณัฐนัย  จารณะ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
6 เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงลลิตวดี  ใยแก้ว เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุวรรณภักดี เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กชายศิวกร  แสงศรี เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
10 เด็กชายคุณัชญ์  อินทสะโร เหรียญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
11 เด็กชายปรมัต  อุ่ยเต็กเค่ง เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
12 เด็กหญิงวิรัญชนา  พูลเดช เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
13 เด็กหญิงกนกณัฐ  มงคล เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
14 เด็กหญิงณัฐณิชา  พวงทอง เหรียญเงิน เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ศรีชูวงศ์ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
16 เด็กหญิงมุกมินตรา  แซ่นึ่ง เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
17 เด็กหญิงมัชฌิมา  อังษานาม เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
18 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ช่วยณรงค์ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
19 เด็กชายพลพษณ  แซ่นึ่ง เหรียญเงิน การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com