สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงคาเมเลีย  มูเก็ม เหรียญเงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงสาธิตา  ขวัญแก้ว เหรียญเงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงซามีอา  ดือราแม เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสุข เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
5 เด็กชายอุกฤษ์  แดงเต้ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
7 เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
8 เด็กชายธนาธิป  หมาดสตูล เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
9 เด็กหญิงปริณดา  ขุนแผ้ว เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
10 เด็กหญิงภัคธีมา  ไชยมงคล เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
11 เด็กหญิงวริษา  เย็นทั่ว เหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
12 เด็กหญิงชาลิสา  พงศ์ปิยะนนต์ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
13 เด็กชายนราทัศน์  ขำอนันต์ เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com