สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลยะลา ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงจิณัฐตา  กลั่นศิริ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงชัญญานุช  ชาภคำ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สังข์แก้ว เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงปวริศา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ เหรียญเงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งพงศ์ประสิทธิ์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงจีฮาน  หะยีดือราแม เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กชายธนกร  บุญพงษ์มนี เหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
9 เด็กชายปุณยวีร์  พร้อมสุข เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
10 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิพันธุ์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
11 เด็กหญิงพิมพ์พัชรี  จำเริญ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
12 เด็กชายพุทธพัทธ์  พรหมเกิด เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 เด็กชายสริศ  ธรรมประพัทธ์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
14 เด็กหญิงวิรัลยุพา  ศิริจิตร เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
15 เด็กชายคีฎณภัจจ์  เก้าเอี้ยน เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com