สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงอิซดิยา  แวหามะ เหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงอัจจิมา  สาวะอินทร์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
3 เด็กหญิงนริสรา  ไชยสวัสดิ์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
4 เด็กชายวุทธ  เบ็ญฤทธิ์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
5 เด็กหญิงนูรฟาเดีย  หวังจิ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
6 เด็กหญิงโซเฟียนา  มะเกะ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
7 เด็กชายภวัต  ทองขันดี เหรียญเงิน การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com