สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสงขลา ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงธันย์ชยา  เหล่าก้อนคำ เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายพงศกร  หมีพลัด เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กชายดิษยธร  ชัยศรี เหรียญเงิน การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงณตา  เอกอุรุ เหรียญเงิน ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
5 เด็กชายธีรเดช  จันทร์เลื่อน เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
6 เด็กหญิงสุภากร  มุกสิกวงศ์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
7 เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
8 เด็กหญิงฐิญาดา  บุญกุล เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
9 เด็กหญิงพัทธ์วิรา  คเชนทองสุวรรณ์ เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
10 เด็กหญิงกัลยกร  รัตนมณี เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
11 เด็กหญิงปภาวี  คงยก เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
12 เด็กหญิงดุษฎี  จอมจางวาง เหรียญเงิน อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com