สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสตูล ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงซัลมีญ่า  แหล่ทองคำ เหรียญเงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กชายเอกรัตน์  สุวรรณรัตน์ เหรียญเงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงสุชานรี  ชมเชย เหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงภานุพงศ์  มั่นจิต เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงณัชชา  สังข์สวัสดิ์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
6 เด็กชายรณัสถ์ชัย  วงศ์อนันต์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กชายกฤติณัน  ชูทอง เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงปณิฏฐา  บุปผะโพธิ์ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงรนันท์ญา  แหล่ทองคำ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กชายพรรษวัฏ  ผลบุญ เหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
11 เด็กชายสุริยา  แซ่ห้าว เหรียญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
12 เด็กหญิงณลินญา  แซ่เอี่ยว เหรียญเงิน เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 เด็กหญิงฆอดีย๊ะ  พันกาแด เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
14 เด็กหญิงติญานา  เตาวะโต เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
15 เด็กชายธฤต  ด่อล๊ะ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
16 เด็กชายกรพล  พุมมณี เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
17 เด็กชายปองรัก  รักขะพันธ์ เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
18 เด็กชายรัชชานนท์  อดิศักดิ์ภิรมย์ เหรียญเงิน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com