สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลชุมพร ระดับเหรียญเงิน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงน้ำเพชร  บูรณเทศ เหรียญเงิน อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
2 เด็กหญิงปริณชยา  เล็กเจริญ เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงชัชธนันต์  มิตรเมือง เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงวรินทร  ชุมเกษียร เหรียญเงิน ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ เหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
6 เด็กหญิงภาวิณีย์  เรืองพงษ์สาร เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
7 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ฉ่ำฉิ้ม เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
8 เด็กชายนพอนัน  จันทนาผล เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
9 เด็กชายปวร  แสงรักษาวงค์ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
10 เด็กหญิงมนพร  หัสรินทร์ เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
11 เด็กหญิงนิรชา  ศรีพักตร์ เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
12 เด็กหญิงกุญช์ชญา  เพชรขุ้ม เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
13 เด็กหญิงณัฐกุล  อินทะเสม เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
14 เด็กหญิงนัสรีญา  แก้วสุข เหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
15 เด็กชายฉัตรดนัย  ชูสุริแสง เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
16 เด็กชายพัชรพล  สมประสงค์ เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com