สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลตรัง ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงสรััลชนา  กิ้มแก้ว เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงณัฐวดี  รุณแสง เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงปณิตา  ทองนอก เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงชวิศา  ช่วยธานี เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงอัญชิสา  เพชรรัตน์ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงจิตรลดา  บุญชัย เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงณภัทร  ปั้นทอง เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงวิภารัตน์  กลิ่นทอง เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงณิชรัตน์  เนตรนพรัตน์ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูแก้ว เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยบุตร เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงณิชาภัทร  นานอน เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
14 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
15 เด็กหญิงสุชานันท์  พูลพงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
16 เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
17 เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
18 เด็กหญิงอรุณมาศ  หยูจีน เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
19 เด็กหญิงพัชราภรณ์  หุ้นย่อง เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
20 เด็กหญิงณภัทร  นานอน เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
21 เด็กหญิงธนภรณ์  หนูเหมือน เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
22 เด็กหญิงชนิษฎา  ทองจีน เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
23 เด็กหญิงวิชญาดา  คล้ายทอง เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
24 เด็กหญิงธนกานต์  เลื่อนแก้ว เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 เด็กหญิงยุวันดา  สงสุวรรณ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 เด็กหญิงชนม์ชนก  ทองเดช เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 เด็กหญิงปรีญาวรรณ  ขุนปราบ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32 เด็กชายธนพล  จริงจิตต์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33 เด็กชายณัฐวัตร  ธรรมอักษร เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34 เด็กหญิงฐิตาพร  แสงแป้น เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
35 เด็กชายกุลบุรุษ  เกิดควน เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
36 เด็กชายธรรมวุธ  พลพระ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
37 เด็กชายณัฐธัญ  โตสุจริตธรรม เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
38 เด็กหญิงบุญญิศา  โมทอง เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
39 เด็กหญิงเปรมมิกา  พุฒนวน เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
40 เด็กชายติวานนท์  เที่ยงธรรม เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
41 เด็กชายเจสซี่  คิง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
42 เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
43 เด็กหญิงโศภิษฐา  ดำแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
44 เด็กหญิงขวัญข้าว  สังข์วิสุทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
45 เด็กหญิงเพลงพฤกษา  จันทร์เกตุ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
46 เด็กหญิงศรุตา  ปลอดแก้ว เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
47 เด็กหญิงแพรไหม  กาญจนพรหม เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
48 เด็กหญิงนริสา  มืดมาก เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
49 เด็กชายศุภกิตติ์  เต็มสุข เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
50 เด็กหญิงอรณิชา  ท่าจีน เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
51 เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
52 เด็กหญิงพิชญาดา  มาพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
53 เด็กหญิงนิศานาถ  ทองเรืองรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
54 เด็กหญิงวริศรา  จุ้ยเริก เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
55 เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณศรี เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
56 เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
57 เด็กหญิงสิรินดา  สุวรรณศรี เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
58 เด็กหญิงจิตรลดา  ศรีสุข เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
59 เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
60 เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
61 เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
62 เด็กหญิงพัทธิรา  ไมตรี เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
63 เด็กหญิงสุพิชชา  วิฑูรชาตรี เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
64 เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
65 เด็กชายศุภณัฐ  ชูทิพย์ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com