สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพัทลุง ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงพัชรบุญ  บุญมี เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงณัฎฐรีย์  ชุมพูล เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงณชนก  โสมณะ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงวารีทิพย์  ทิพย์วารีรมย์ เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงกัญญภัทร  หัสนันท์ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงมุกอันดา  กูลศิริศรีตระกูล เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงพีรยา  ชูสุดรักษ์ เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงฐิตาภา  มูสิกนันท์ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงนวลนาถ  ทับยัง เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงวิชญดา  ขุนภักดี เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงนรินธร  รัตนชุม เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
13 เด็กชายจักรภพ  คงเรือง เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
14 เด็กชายธนพนธ์  อนุมณี เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
15 เด็กชายภูริชวิน  วัขรจิตรกุล เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
16 เด็กชายสิรวิชญ์  พรหมบุญแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
17 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
18 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19 เด็กหญิงปณิตา  อิสโม เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 เด็กหญิงภัทราวดี  หนูเจริญ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21 เด็กหญิงภัทรมน  ชนะสงคราม เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสนาชู เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ลอยคลัง เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 เด็กหญิงลลิภัทร  เหล่าภักดีพงศ์ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 เด็กหญิงสวรัชชย์  รักษา เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
26 เด็กหญิงกฤติกา  ไกรแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
27 เด็กชายพีรากร  นิลแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
28 เด็กชายกษิเดช  พันธ์เศรษฐ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
29 เด็กหญิงแพรวพิศุทธิ์  จันทร์ลาม เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
30 เด็กชายกิตติศักดิ์  ด้วงดี เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
31 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มุสิกะปาละ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
32 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรามหณพันธุ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
33 เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
34 เด็กหญิงพรประทาน  อินทรภักดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
35 เด็กหญิงชื่นชัญญา  ทองคง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
36 เด็กชายสันต์ธร  สวัสดีประเสริฐ เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
37 เด็กชายศดานนท์  เหมือนแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
38 เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ลาม เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
39 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทร์นวล เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
40 เด็กชายสรวิชญ์ เอียดคง   เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
41 เด็กชายธีรนิติ์  ฤทธิ์น้อย เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
42 เด็กหญิงณฐรักษ์  สว่างนิพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
43 เด็กหญิงอภิญญา  ทองหนู เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
44 เด็กชายธนกฤต  ชูพยันต์ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
45 เด็กชายธารเทพ  เพชรสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
46 เด็กชายกัญจภพ  ปานจันทร์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
47 เด็กชายณฐชพล  จุลพูล เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
48 เด็กหญิงรมยากร  รัตนอุบล เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
49 เด็กหญิงพลอยชมภูธ์  เขมะวานิช เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
50 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วกล เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
51 เด็กหญิงอชิรญา  พืชมงคล เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 เด็กหญิงหทัยกานต์  ศุกลพัฒนะ เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com