สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายอิทธิวัตร  สุทธิประภา เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายภาคิน  พรหมเกตุ เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงรัตธิชา  วิมาณ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงธัญกันต์  เกลี้ยงจิตร เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงเปมิกา  สือสกุล เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กชายปัณณวรรธ  ลือใจ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
7 เด็กชายปรมะ  ทั่วไตรภพ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กชายนราวิชญ์  พิกุลทอง เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
9 เด็กชายภัทรพล  บุญวรรโณ เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
10 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
11 เด็กชายสิรวิชญ์  สมุทบาล เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
12 เด็กชายภัทรกร  สิงห์ฆาฬะ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
13 เด็กหญิงโชติรส  แซ่อึ๋ง เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
14 เด็กชายสัณหณัฐ  ดีบุกกรรม เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
15 เด็กชายภาสกร  อาชีวระงับโรค เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
16 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เหมนแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
17 เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีลาโพ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
18 เด็กหญิงวีรดา  วุ่นแป้น เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
19 เด็กหญิงณภัทร  งามขจรกุลกิจ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
20 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คงแก้ว เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
21 เด็กหญิงดากานดา  พิมาน เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
22 เด็กหญิงพรนภัส  สุทิน เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
23 เด็กหญิงณิชากร  แพใหม่ เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
24 เด็กหญิงเมธาวดี  เอียดอ้น เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
25 เด็กหญิงอภิรุจี  รักษาราษฎร์ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
26 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนศิริเนตร เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
27 เด็กชายศิรพันธ์  ปิยาดิรัตน์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
28 เด็กชายฐปนวัฒน์  ชาลี เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
29 เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
30 เด็กหญิงกวิสรา  เพ็ชรนะ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
31 เด็กชายณัฏฐ์ฐากรณ์  ขันเพ็ชร เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
32 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แกล้วกล้า เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
33 เด็กชายชาดา  ลิ่มสกุล เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
34 เด็กหญิงสุธาสินี  ล่อจ้า เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
35 เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู่ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
36 เด็กหญิงลักษิกา  สมศิริ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
37 เด็กชายเทพศักดิ์  อุดม เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
38 เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
39 เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
40 เด็กหญิงอนันตญา  ลิมป์สุทธิพงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
41 เด็กชายธรรมรัตน์  ต้นเตย เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
42 เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
43 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
44 เด็กชายวิชญ์ภาส  แก้วเสน เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
45 เด็กหญิงรัมภ์รดา  รอดเนียม เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
46 เด็กชายชิติพัฒน์  โพธิ์เงิน เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
47 เด็กชายพิชญพงศ์  มีอรุณ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
48 เด็กหญิงภัทรารัตน์  คงหอม เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
49 เด็กหญิงนันท์นภัส  พูลสวัสดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
50 เด็กหญิงภคพร  พิเชฐพงษานนท์ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
51 เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินทรสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com