สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายสธัณติ  สูงส่งเกียรติ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงอาทิตยา  คูหาพงศ์ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงพิชญา  สุระ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กชายธีรเตชินทร์  มุขนาค เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กชายปริญ  ส่งศรี เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงศศิรฎา  เปาะทอง เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงปุณญดา  โชติสกุลวัฒน์ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงธาลิสสา  จุลชู เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงกชพร  จงรักษ์ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงมณินทร  ประทุมมาศ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กชายภูริภัทร  ผิวดี เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงวรัญธนิญา  สูงส่งเกียรติ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงพาฐนา  แสงทอง เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
14 เด็กหญิงพลอยนภัส  เตวิชยวณิชย์ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
15 เด็กหญิงพริมา  ถวิลเวชกุล เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
16 เด็กชายจิรภัทร  บ้านเพิง เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
17 เด็กหญิงแพรวา  พลคช เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
18 เด็กหญิงยาสมีน  สายนุ้ย เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
19 เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
20 เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
21 เด็กหญิงเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
22 เด็กหญิงตุลยดา  แย้มยิ่ง เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
23 เด็กชายติณณ์  เกี่ยวพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
24 เด็กหญิงณัฐริกา  คงมี เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
25 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
26 เด็กชายกฤตเมธ  นุ่นเกลี้ยง เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
27 เด็กชายไตรบุญ  เฉี่ยหม่อง เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
28 เด็กชายสิริวิชญ์  ศรีสุขโข เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
29 เด็กชายกิตติกวิน  เกกินะ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
30 เด็กหญิงปัณญพัสตร์  เพิ่มหรรษา เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
31 เด็กชายกษิดิ์เดช  ธิรักษพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
32 เด็กหญิงอัญชิสา  ครองรั้ว เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
33 เด็กหญิงเขมิกา  รัตนพรหม เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
34 เด็กหญิงศิรภัสสร  ธิรักษพันธ์ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
35 เด็กหญิงทอปัด  ปรีชานนท์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
36 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองคง เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
37 เด็กหญิงปุญญิศา  เผือกเนียร เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
38 เด็กชายภูมิดล  กิตติสิทโธ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
39 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เพชรสุก เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
40 เด็กหญิงณัฏฐา  ห่อกุล เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
41 เด็กหญิงกฤดิชนก  ศิลปรัตน์ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
42 เด็กชายอิทธิพันธ์  สุขพันธุ์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
43 เด็กหญิงวัญญา  แก้วดี เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
44 เด็กหญิงญาณิศา  ราชานาค เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
45 เด็กชายวรดร  แซ่ไล่ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
46 เด็กหญิงพัธฐนันญ์  ต้นเลี้ยง เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
47 เด็กหญิงสรัลพร  เดชสถิตย์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
48 เด็กหญิงสรญา  เดชสัภา เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
49 เด็กหญิงพรพรหม  สายนุ้ย เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
50 เด็กหญิงศศิธา  สังข์ปิด เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
51 เด็กชายกฤตกร  สิงห์ศรีโว เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
52 เด็กหญิงกุลทิพย์ภา  หวานดี เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
53 เด็กชายวิชพญ  โชคคำสีลา เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
54 เด็กหญิงเมธปรียา  ดำด้วงโรม เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
55 เด็กหญิงนะห์ดีนา  ลายู เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
56 เด็กหญิงกชนิภา  ช่วยภักดี เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
57 เด็กชายศิวกร  ศักดิ์เกิด เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
58 เด็กชายธุวานนท์  เศวตกรด เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
59 เด็กชายเอกรัตน์  บาเร็ม เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
60 เด็กชายสรวิชญ์  หมันบุตร เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
61 เด็กชายศุภเดช  อิทธิฤทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
62 เด็กหญิงณัฐนันท์  กำลังดี เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
63 เด็กหญิงปวริศา  หง้าบุตร เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
64 เด็กชายคณพศ  มิตตะกา เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
65 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พลรงค์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
66 เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไล่กสิกรรม เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
67 เด็กชายอิศม์กร  เอ่งฉ้วน เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
68 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉัตรตระกูลรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
69 เด็กหญิงปวริศศา  ไกรนรา เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
70 เด็กหญิงนัฐจนรรญ์  ท่าดี เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
71 เด็กหญิงพัตรพิมล  ล่องตี้ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
72 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณโณ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
73 เด็กหญิงขวัญณภัทร  หนูจรเพชร์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
74 เด็กหญิงพิยดา  สร้อยเวที เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
75 เด็กหญิงศิรภัสสร  จรฤทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
76 เด็กหญิงรับขวัญ  ณ ถลาง เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
77 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชูมณี เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
78 เด็กหญิงภัทรธิดา  พลมา เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
79 เด็กหญิงสุภัสสรา  เดชมาก เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
80 เด็กหญิงกานต์รวี  ผลประสิทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
81 เด็กหญิงสิริกร  ทองด้วง เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
82 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
83 เด็กหญิงกฤตยา  เชื้อสกุลวนิช เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
84 เด็กหญิงปุณณาสา  ต้นวิชา เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
85 เด็กหญิงกชพร  ชื่นจิตร เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
86 เด็กหญิงศุภลักษณา  กองแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
87 เด็กหญิงนงนภัส  สืบวิเศษ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
88 เด็กชายพัชรพล  ศรีสุข เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
89 เด็กชายสิปปกร  ไสไทย เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
90 เด็กหญิงศรัยฉัตร  เพชรสุก เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
91 เด็กหญิงจุฑามณี  เอี่ยมศักดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
92 เด็กหญิงนิชาภัทร  ไม่ทุกข์ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
93 เด็กหญิงพิชชาพร  พิลัย เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
94 เด็กหญิงอชิรฎา  เปาะทองคำ เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกลี้ยงกลม เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
96 เด็กหญิงอาทิตยา  ดีแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com