สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายพัทธรินทร์  กลางถิ่น เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สนาน้อย เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กชายพัทธ์ฐนน  หาญวุฒิพงศ์ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงอภิชญา  กุลสมบัติ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงอุษณิษา  จงบุรี เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กชายวีรภัทร  วรรณวาสน์ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กหญิงกุลกานต์  โกฆะรัตน์ เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 เด็กหญิงสุพิชชา  เศรษฐเอกพันธ์ เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
9 เด็กหญิงมุกตาภา  สุขกลับ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
10 เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงกวิสรา  รัตนบัณฑิต เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงปวริศา  บุรินทร์โกษฐ์ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กชายชุติวัต  รัญเสวะ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
14 เด็กชายสิรภพ  โชติธรรมโม เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
15 เด็กชายปชาณศักดิ์  ขอดผักแว่น เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
16 เด็กหญิงภัณฑิรา  พงศ์สุวรรณ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
17 เด็กชายสกรรจ์  สายสาระ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
18 เด็กหญิงอารยา  สัตย์ศรี เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
19 เด็กหญิงนิชานันตร์  แย่งคุณเชาว์ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
20 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
21 เด็กชายพิชชานันท์  ถาวรสุข เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
22 เด็กชายดาวินท์  ตันสุขเกษม เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 คณิตศาสตร์
23 เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
24 เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
25 เด็กชายเตชธรรศ  บรรดาศักดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
26 เด็กชายวรกันต์  ไหมดี เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
27 เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
28 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลีลานิพนธ์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
29 เด็กชายพรภูมิ  แก้วช่วย เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
30 เด็กหญิงกิตติกา  ศรเกลี้ยง เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
31 เด็กหญิงทองณภค  ดุลย์เภรี เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
32 เด็กหญิงกัลยกร  คุ้มภัย เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
33 เด็กหญิงธีรฎาภัทร์  อนุรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
34 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญวัน เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
35 เด็กหญิงธัญญา  ประพฤติดี เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
36 เด็กชายกรวิชญ์  ธรฤทธิ์ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
37 เด็กชายธันยบูรณ์  ภูริพงษ์พรรณ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
38 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
39 เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
40 เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
41 เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
42 เด็กหญิงอัญมณี  ลีละวัฒน์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
43 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติแก้ว เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
44 เด็กชายยศกร  เพชรรัตน์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
45 เด็กหญิงพิชญา  ภักดี เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
46 เด็กหญิงพิชชา  ประพฤติดี เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
47 เด็กหญิงธันยพร  ขาวทอง เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
48 เด็กชายสุวิจักขณ์  ระวังวงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
49 เด็กชายถิรวิทย์  แววันจิต เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
50 เด็กชายณัฐดนัย  เดชภักดี เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
51 เด็กหญิงชานาภา  ภิรมย์ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
52 เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงแป้น เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
53 เด็กหญิงเจนจิรา  สุขดวง เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
54 เด็กหญิงณัฐนรี  จักรวรรดิ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
55 เด็กหญิงเทวญาณี  สุดทองคง เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
56 เด็กชายภีสเดช  สุราราช เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
57 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จินดาเรือง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
58 เด็กชายอีรอล ดีเจ  วอลมาเรีย เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
59 เด็กหญิงณลันตา  เจริญผล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
60 เด็กหญิงญาดา  แก้วแหลม เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
61 เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
62 เด็กหญิงพ.ภัทรนันท์  ลบลาย เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
63 เด็กหญิงอชิรญา  ยิ่งยงค์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
64 เด็กหญิงธมนวรรณ  ขาวเอี่ยม เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
65 เด็กหญิงจีรภัทร์  โควเศรษฐพล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
66 เด็กหญิงนภสร  อักษรนำ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
67 เด็กหญิงธัณย์สิตา  พัชรเกียรติบวร เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
68 เด็กหญิงกชพรรณ  นาคคง เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
69 เด็กหญิงสุนันทา  เลกากาญจน์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
70 เด็กหญิงสินีรัศ  ทรัพย์สิน เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
71 เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรานนท์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
72 เด็กหญิงนภัสสร  ศิริศักดิ์วัฒนา เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
73 เด็กชายธนกร  สระรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
74 เด็กชายธัณเทพ  ด้วงชู เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
75 เด็กชายธนัท  เบญจพล เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
76 เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชรเส้ง เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
77 เด็กชายสุกฤษฏิ์  อักษรทิพย์ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
78 เด็กชายพันธุ์ธัช  เอมเอก เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
79 เด็กชายกษิดิศ  ไกรนุกูล เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
80 เด็กชายนนทิวัฒน์  ดุลย์เภรี เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
81 เด็กหญิงรินรดา  พัฒนปรีชากุล เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
82 เด็กหญิงนปภัส  เลิศนาคร เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
83 เด็กหญิงพิชชิตา  ชวาลา เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
84 เด็กหญิงพัทธนันท์  เส้งส่ง เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
85 เด็กชายปณวรรต  ไสยแก้ว เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
86 เด็กหญิงนภัสนันท์  ปัญจสุวรรณ์ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
87 เด็กหญิงสลินเกตน์  แก้วเอี่ยม เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 เด็กชายณชพล  นาคสังข์ เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 เด็กชายอลงกรณ์  สรรพสารชล เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
90 เด็กหญิงพิชญาภา  คู่ประดิษฐ์ เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
91 เด็กชายกันตภพ  ศักดิ์ณรงค์ เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
92 เด็กหญิงอริสา  หอมอ่อน เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com