สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลพังงา ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายจิราพัชร์  ทองทวี เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงจันทิรา  นพฤทธิ์ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
3 เด็กหญิงรัษณา  แซ่โก๊ย เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
4 เด็กหญิงกัญญภัค  จีนเอียด เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
5 เด็กหญิงชมพิชญา  ผลแก้ว เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
6 เด็กหญิงปพิชญา  เก้งศิลา เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงวิภัตติยา  เรืองรัต เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงนวพรรณ  ชูดวง เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กชายณัฐพล  กัปตัน เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
11 เด็กหญิงชยาภรณ์  ประพันธ์บัณฑิต เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
12 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
13 เด็กชายชวกิจ  กองแก้ว เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
14 เด็กชายพัทธดนย์  มงคล เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
15 เด็กชายศิวัช  สินทรัพย์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
16 เด็กหญิงอันนา  อนุรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
17 เด็กหญิงณัชชกมล  สิทธิการ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
18 เด็กหญิงฐาปนรัชฏ์  แย้มยิ่ง เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
19 เด็กชายชนพัฒน์  ยมนา เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
20 เด็กชายวรนันท์  ธรรมนา เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
21 เด็กหญิงชนินาถ  กรอบแก้ว เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 เด็กหญิงปิยาภรณ์  หอมหวล เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 เด็กหญิงกัณภัส  เดินหน เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 เด็กหญิงธัชจิรา  ศรีฟ้า เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 เด็กหญิงณิชาบูล  แท่นหิรัญ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 เด็กชายภควพจน์  อิโตะ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 เด็กหญิงนวัช  ทองขาว เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 เด็กหญิงสุชญา  ทรงศรี เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมี เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 เด็กชายบรรพต  ศรีสุพรรณ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 เด็กหญิงกฤตมุข  กะสิรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
32 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองสุริยวงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
33 เด็กหญิงณัฐสินี  ช่วยชู เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
34 เด็กชายนวพล  รามพรหม เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
35 เด็กหญิงนรกมล  พาศรี เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
36 เด็กหญิงอมิรา  อุมาสะ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
37 เด็กหญิงนันท์นภัส    ณ นคร เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
38 เด็กชายณัทภัค    วารีรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
39 เด็กหญิงรตินันท์  ค้ำชูชาติ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
40 เด็กหญิงกรวรรณ    วรรณงาม เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
41 เด็กหญิงรตินันท์    ค้ำชูชาติ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
42 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขวโรดม เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
43 เด็กชายกันต์ธีร์  นุ่มคง เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
44 เด็กชายชัชวัสส์  อินทรโอสถ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
45 เด็กชายธนวัติ  พลูหนัง เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
46 เด็กชายสิทธิพงศ์  ทับชู เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
47 เด็กชายวรภพ  ธินมารมย์ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
48 เด็กหญิงอภิสรา  อาจปรุ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
49 เด็กหญิงศุภิสรา  สงวนนาม เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
50 เด็กชายปัณฑิตา  ปานโรจนวาณิชย์ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
51 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธรรมเพชร เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
52 เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานโรจนวาณิชย์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
53 เด็กชายกฤตานนท์  ดิษโร เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
54 เด็กหญิงปิยากรณ์  ศรีอินทร์ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
55 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
56 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอกชัย เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
57 เด็กหญิงปริมใจ  จิระสุทัศน์ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com