สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงวรพิชชา  ขุนปราบ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงปวีร์ลดา  สาริขา เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงทิตา  กรณิศวรพล เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงปิ่นแก้ว  ชูงแสงศรี เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ใจดี เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงปรียนันท์  สุมทุม เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กหญิงภาวินี  ทัดทอง เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 เด็กชายสุพศิน  เกิดผล เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
9 เด็กหญิงเขมจิรา  อ่อนหนู เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงสุพิชา  สุขุม เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงธิติยา  แซ่ฉั่ว เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงพิชญ์นรี  เนตร์ขำ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
14 เด็กหญิงศิรประภา  สุบรรณ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
15 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมเมศร์ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
16 เด็กหญิงนัฐยา  หวานสุโหลง เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
17 เด็กหญิงชิดชนก  กัญจนกาญจน์ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
18 เด็กชายชิษณุพงค์  ฤทธิธรรม เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
19 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
20 เด็กหญิงกฤตพร  ขวัญสง เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
21 เด็กชายนรวิชญ์  สีแดงดี เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
22 เด็กชายทรงพล  อ่อนวัช เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
23 เด็กหญิงรับพร  นิกรหัสชัย เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
24 เด็กหญิงศศิ  เมืองเขียว เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
25 เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีวารีรัตน์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
26 เด็กหญิงฐิติญาธรณ์  บัวศรี เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
27 เด็กหญิงสิรามล  อรัญไสว เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
28 เด็กหญิงช่อฟ้า  เพ็ชรแบน เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
29 เด็กชายภูริทัศน์  เหมรา เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
30 เด็กชายธนกฤต  มีศรี เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
31 เด็กหญิงปิยรัตน์  มาตบุญโท เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32 เด็กชายภูริณัฐ  แพวิเศษ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33 เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีแก้วคง เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยสะอาด เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
35 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
36 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
37 เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
38 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
39 เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
40 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3 สุขศึกษาและพลศึกษา
41 เด็กชายเตชินท์  เจริญสุข เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
42 เด็กหญิงภัคจิรา  ไพนุรัตน์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
43 เด็กหญิงยูถิกา  ภูเขาทอง เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
44 เด็กชายวรดนัย  สุวรรณพานิช เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
45 เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
46 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
47 เด็กหญิงศิธณัฐ  เฉลิมพงศ์ เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
48 เด็กหญิงกัณฏิชา  บุตรหมื่น เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
49 เด็กชายขิมทอง  เทือกทิพย์ เหรียญทอง การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
50 เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
51 เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
52 เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
53 เด็กชายวรภพ  กลับผดุง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
54 เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญขวัญ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
55 เด็กชายธีรเดช  ปิ่นวิเศษ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
56 เด็กหญิงวรวรรณ  ติสิทไชย เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
57 เด็กชายชวิน  ธนสารสกุลภพ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
58 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรเสน เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
59 เด็กชายธีรเดช  ปิ่นวิเศษ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
60 เด็กหญิงสุธาสิณี  บุญขวัญ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
61 เด็กหญิงปวีณา  ชนะภัย เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
62 เด็กหญิงศิริรัตน์  ลิ้มสกุล เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
63 เด็กหญิงวริศรา  เพชรหนู เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
64 เด็กชายทัพพ์  คงคล้าย เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
65 เด็กหญิงศศิประภา  ภักดี เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
66 เด็กหญิงพุดพิชา  แสงจันทร์ดา เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
67 เด็กชายดลพิพรรธ  ปฐมวงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
68 เด็กหญิงปุณยวีร์  ฤทธิพรัด เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
69 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
70 เด็กชายชยพล  พลภักดี เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
71 เด็กชายจตุรภัทร  หมั่นเพียร เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
72 เด็กชายธนพนธ์  มุงคุณ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
73 เด็กชายนรวิชญ์  ชูสิทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
74 เด็กหญิงพัฐนันท์  เรืองชัย เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
75 เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
76 เด็กหญิงณกมล  แซ่โง้ว เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
77 เด็กหญิงจิตต์ลัดดา  ประจง เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
78 เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้  ประดิษฐ์ เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
79 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com