สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลระนอง ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงชรัญธิดา  อยู่คง เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงธนัชพรรณ  สุขอร่าม เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงพรนับพัน  เอี่ยมจิตต์ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงสิรามล  สิงหะพล เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงชลพรรษ  มูลเตรียม เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุุจ้อย เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดจันทร์ เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงปริชญา  ทองเมืองสัก เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ศรีประทุมวงค์ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงพรศิริ  สุวรรณโชติ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงภูริดา  นันทภัคพงศ์ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจโนภาส เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กชายกันต์  แสงทอง เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
14 เด็กชายธนาธิป  มณีศรี เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
15 เด็กชายวีรวิชญ์  พิมพ์ลี เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
16 เด็กชายชนสิษฎ์  ชุมทองมา เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
17 เด็กชายณัฐวุฒิ  อัศวพัชระ เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
18 เด็กหญิงณัฏฐ์ชนินท์  เหลาหเรณู เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
19 เด็กหญิงณฐยา  กรพัฒน์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
20 เด็กชายก้องภพ  ตะโฉ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
21 เด็กหญิงพลอยณกุล  ผุสดี เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
22 เด็กหญิงญาณิสา  อามีน เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
23 เด็กหญิงชาลิสา  ทองสกุล เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
24 เด็กชายภัทรชัย  ณ นคร เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
25 เด็กชายถิรพงศ์  รุ่งเรืองพันธ์ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
26 เด็กหญิงตีรณา  ศรีเกตุ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 เด็กหญิงศศิภัสสร  โสมทอง เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 เด็กชายชโนดม  อิ่มชื่น เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 เด็กหญิงณัฐพัทร  กะมุทากร เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 เด็กชายธีภัทร  ภู่ไพบูลย์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 เด็กหญิงชนิกานต์  มิตรปล้อง เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
32 เด็กหญิงมนัศวรรณ์  ไชยฉิม เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
33 เด็กหญิงจิรภัทร์  สุวรรณภักดี เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
34 เด็กชายจิรเมธ  สกุณี เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
35 เด็กหญิงกุลธิดา  พุ่มทอง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
36 เด็กชายจิรเมธ  สกุณี เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
37 เด็กชายญาณวุฒิ  คงหาญ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
38 เด็กหญิงพิชญาภา  คีรีเขต เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
39 เด็กชายปรัชญ์  เอี่ยมจิตต์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
40 เด็กชายทัตพงศ์  พรมมานอก เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
41 เด็กชายกฤตภาส  สังวาลวงษ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
42 เด็กชายณฐพงศ์  บุญทองสังข์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
43 เด็กชายจิตรภาณุ  พวงไข่มุกข์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
44 เด็กชายธีรวัฒน์  ษรเกตุ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
45 เด็กชายปัณณธร  จันทร์ประดิษฐ์ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
46 เด็กหญิงฟางซิน  หยาง เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
47 เด็กหญิงราตรีโรส  ทวีพาณิชย์พันธุ์ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
48 เด็กหญิงกรชนก  ทองเกื้อ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
49 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิทธาจารย์ เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
50 เด็กหญิงสินี  ศรีสุข เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com