สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงศุจินทรา  ทองสุข เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายชุติเดช  มาตรชัยกูล เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงโสภิตา  บุญมณี เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงพิชญ์ปวีร์  ชินพงษ์ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กชายนัควัต  แวนะไล เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กชายศักดินนท์  แสงสุวรรณ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กหญิงปรนันท์  ขุนแผ้ว เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงชนิตา  ปิยะญาติ เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กชายปริวรรต  ดำทองแสน เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงศศิมา  ศิริมาศ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงศุภิสรา  ขวัญชุม เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
14 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซ๊ะ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
15 เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
16 เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
17 เด็กหญิงพัชร์พิชา  ทองจันทร์ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
18 เด็กหญิงสุพรรณศิลา  นัมคณิสร เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
19 เด็กหญิงสิริมนต์  แดงดี เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21 เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิช เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 เด็กชายแทนคุณ  จอนเจิม เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 เด็กชายฟิรฮาน  สะอิ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
25 เด็กชายฉัตรชวาล  ประทีปอิสสระ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
26 เด็กหญิงอติฌา  กิ้มขู่ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
27 เด็กชายธฤตวัน  จันทร์ทอง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
28 เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
29 เด็กหญิงธนพร  เมฆบัญชา เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
30 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
31 เด็กหญิงฐาปนี  รักราวี เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
32 เด็กหญิงภคพร  โพธิพรหม เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
33 เด็กหญิงฮัซซูน่า  ไทยสนิท นำทวี เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
34 เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
35 เด็กหญิงสมฤทัย  หอมหวาน เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
36 เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงค์ชนะ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
37 เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
38 เด็กหญิงฮิลมี่  ไทยสนิท เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
39 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมชาติ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
40 เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
41 เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
42 เด็กชายกรวิชญ์  มั่นคง เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
43 เด็กชายศิวา  สรรเพชุดา เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
44 เด็กชายณัฐพงษ์  วิชัยยุทธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
45 เด็กชายอารีฟ  สะแลแม เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
46 เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงษ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
47 เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com