สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลยะลา ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีพะเนิน เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงชิตา  ชนะวงษา เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงฮานิซ่า  สามะ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงธัญทิพย์  อักษรพิบูลย์ เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงอริสสา  โรจนอุดมศาสตร์ เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงณัฐนรี  โปติบุตร เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงกัญจนพร  ทองฉีด เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
8 เด็กหญิงศุภพิชญ์  มาถนอม เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
9 เด็กหญิงอรชัญญา  เรืองยศ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศิริพนาภรณ์ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงชณพร  บุญส่งนาค เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงดามัส  สะอง เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงณัฐวุฒิ  สิทธิกาญจน์ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
14 เด็กหญิงลลิตภัทร  ศรีเทพ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3 ภาษาไทย
15 เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
16 เด็กหญิงเงินตรา  พรหมประสิทธิ์ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
17 เด็กชายวิชวินทร์  ไชยนาพงษ์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
18 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
19 เด็กชายชวินทร์  บุญธรักษา เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
20 เด็กชายฮาดี้  กาเซ็ง เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
21 เด็กชายสิรภพ  บูรณสมภพ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
22 เด็กหญิงนัจวา  อนุสรณ์ประเสริฐ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
23 เด็กหญิงธารทิพย์  กางพาพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 วิทยาศาสตร์
24 เด็กหญิงวรัญญา  พงสุวรรณศิริ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
25 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปฏิเวช เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
26 เด็กหญิงจิราภัทร  วิรัตยานนท์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
27 เด็กหญิงนัฐฎี  กีละ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
28 เด็กหญิงพิชชาพร  แก้วขาว เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
29 เด็กหญิงดรุณี  พิชัยรัตน์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
30 เด็กหญิงสิริภา  วรรณกวินโกมุท เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
31 เด็กหญิงฮัสวานี  แปเหาะอิเล เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
32 เด็กหญิงเบญญาภา  บือนา เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33 เด็กหญิงสุภานันท์  โต๊ะดำ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34 เด็กหญิงศศิธร  มณีรัตน์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
35 เด็กหญิงณิชกุล  ไชยแก้ว เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
36 เด็กหญิงปรีณาภา  วรรณชาลีกุล เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
37 เด็กหญิงนพภัสสร  ดำรงกูล เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
38 เด็กหญิงธัญชนก  ทัศนา เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
39 เด็กชายจินตภาณัฏฐ์  ศรีหาวงศ์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
40 เด็กหญิงภาสินี  ประดับเพชรรัตน์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
41 เด็กชายณัฐพัชร  เพชรมณี เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
42 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พยากรณ์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
43 เด็กหญิงสาริศา  ชูสุดรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
44 เด็กหญิงปุญธิดา  ธิติดำรงเวช เหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
45 เด็กหญิงวรรณทิพย์  อิสโร เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
46 เด็กหญิงอภิริยาภรณ์  คำแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
47 เด็กหญิงลลิดา  อ่องรุ่งเรือง เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
48 เด็กชายกันตพิชญ์  แก้ววิชิต เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
49 เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
50 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
51 เด็กหญิงจุฑามณี  เซ่งซ้าย เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
52 เด็กหญิงพิชญธิดา  สำเภาแก้ว เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
53 เด็กหญิงพิชชาอร  พร้อมญาติ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
54 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดีเลิศไพบูลย์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
55 เด็กหญิงณัฐตินนท์  ศรีละมุล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
56 เด็กหญิงนริศรา  บุญเพ็ง เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
57 เด็กหญิงัณัชชา  นิลนิยม เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
58 เด็กหญิงไอรดา  แขวงเมืองปักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
59 เด็กหญิงพัชรพร  อัลภาชน์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
60 เด็กหญิงพัชชานันท์  วัชรกุล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
61 เด็กหญิงศศิวิมล  ไวยากรณ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
62 เด็กหญิงหทัยชนก  สนิทพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
63 เด็กชายอัซซาน  อาดหมัน เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
64 เด็กชายอุดมวงศ์  วรรณเริก เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
65 เด็กหญิงดุจพร  กว้างสกุล เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
66 เด็กหญิงขวัญชนก  แซ่อึ้ง เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
67 เด็กหญิงฐิติวรดา  หมัดหวัน เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
68 เด็กหญิงกฤติยากร  คงคาเนรมิต เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
69 เด็กหญิงดีนี่  ซิดดีกี้ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
70 เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟาน  อาแซ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
71 เด็กหญิงอลิน  อากาฌา อามิน เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
72 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณอำภา เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
73 เด็กหญิงณัฐริณีย์  กอวัฒนากุล เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
74 เด็กหญิงสุธิดา  ศิริไชย เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 เด็กหญิงวิชญาดา  วัชรวิภากร เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 เด็กหญิงวริศรา  พรหมดำ เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com