สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงสุภัสสรา  อินทนนท์ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายภาษณ  มณีประวัติ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กชายปัฐน์ภากร  เพียรไชยนนท์ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงฟารีดา  เจ๊ะอุเซ็ง เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงวารีดา  อิสมิง เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงแก้วกัลยา  หลงสมัน เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กหญิงกัญญาณี  ดิสสระ เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 เด็กหญิงนัชมีย์  อิสมาอีลอาฮมัด เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
9 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศิลาอ่อน เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงชนกนันท์  ซิ้มเจริญ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงนันทนัช  จันทร์หอม เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
12 เด็กหญิงนิศรา  นิเลาะ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
13 เด็กชายเบญจมินทร์  ไอแซค แม็คแนล เหรียญทอง การแข่งขันซูโดกุ ป.1-6 คณิตศาสตร์
14 เด็กหญิงอัมมา  สมันเหมือน เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
15 เด็กหญิงมนัสชนก  ธรรมชาติ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
16 เด็กหญิงจิรนันท์  สุกใส เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
17 เด็กชายอิทธิกร  สังข์ขวัญ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
18 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโณ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
19 เด็กหญิงปภาดา  อินภิรมย์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 เด็กหญิงวรรณา  มานะสุข เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
21 เด็กหญิงฟาตันณ์  บารู เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
22 เด็กหญิงอริศรา  อุดมเศรษฐ์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
23 เด็กหญิงนาเดีย  โต๊ะปังหลู เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
24 เด็กหญิงอภิชญา  เจ๊ะหยาง เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 เด็กชายกฤตภาส  พัฒนจินดา เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 เด็กหญิงณัฐธีรา  ไพรแก้ว เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 เด็กชายปรมี  หลงหวัง เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงสอดสี เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 เด็กหญิงนรมน  จันทนา เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
30 เด็กชายฐานพัฒน์  เทพจันทร์ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
31 เด็กหญิงนัสรีญา  มูสอ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
32 เด็กชายตุลย์  ตุลยพิทักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
33 เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
34 เด็กหญิงวันสิริ  อุ่นเรือน เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
35 เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงเนตร เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
36 เด็กหญิงอาทิตา  จอมสุริยะ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
37 เด็กหญิงปายฟ้า  เนาวมุกดา เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
38 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจะแล เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
39 เด็กชายกรวิทย์  เกศโร เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
40 เด็กชายกษมา  อรุณรัตน์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 คอมพิวเตอร์
41 เด็กหญิงธัญยา  พงษ์ธัญญะวิริยา เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
42 เด็กชายวรพล  สมภักดี เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
43 เด็กชายณัฐกิตต์  ธรรมรัตน์ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
44 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com