สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสงขลา ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กหญิงพรกมลพรรณ  เพชรมีค่า เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กหญิงนัทรมน  ปัญญวรรณศิริ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงพิชญาภัค  ฉัตรทันต์ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงกวินธิดา  อีมหมัน เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กชายธฤษณุ  โยธาทัย เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงสายกลาง  อิสสระ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
7 เด็กหญิงอมลธีรา  พระธาตุ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
8 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองนิ่ม เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
9 เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยเดช เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
11 เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองจันทร์ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
12 เด็กชายยศกร  ช่วยชาตรี เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
13 เด็กชายรตน  ณะสุข เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
14 เด็กหญิงญาณภัทร  ยี่ซ้าย เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
15 เด็กชายนันทิวรรธน์  จันทร์เอียด เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
16 เด็กหญิงเหมือนพิมพ์  เสนาวัลย์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
17 เด็กชายจิรภัทร  ดิฐ์ษร เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
18 เด็กชายสุธาริน  ไพศาลรังสรรค์ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
19 เด็กชายณัฐภัทร  หมันหมาด เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
20 เด็กหญิงเขมิสรา  จูห้อง เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
21 เด็กหญิงณัฐณิชา  เนื่องเนาว์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
22 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สุขรักษ์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
23 เด็กหญิงธัญภรณ์  จินดาพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
24 เด็กหญิงพัชริญา  เตละวานิช เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
25 เด็กชายทศวรรษ  ทองมา เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
26 เด็กหญิงพิชญาพร  แสงสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
27 เด็กหญิงณิชาภัทร์  นิลสวัสดิ์ เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
28 เด็กหญิงกชณิชา  ดำรงมณี เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com