สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลสตูล ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายณัฐศาสตร์  ฝาและ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายนฤสรณ์  บุญสนิท เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงภัทรธิดา  ธนกิจโสภณ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงชาลิสา  ประจวบสุข เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงสุณิษา  มะลิวัลย์ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงซิลมีย์  เบญญากาจ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กชายพิชญะ  รัตนวิจิตร เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 เด็กหญิงชนสรณ์  นวลพรม เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
9 เด็กหญิงธันยพร  รังษี เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงกรณ์วลัญธ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงสิริยากร  ปานแก้ว เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ่อนขวัญเพ็ชร เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไหมสวัสดิ์ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
14 เด็กหญิงเปรมสินี  เปาตะเด เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
15 เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
16 เด็กหญิงเปมิกา ชุ่มจำรัส   เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
17 เด็กชายธนกร  แสงจันทร์ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
18 เด็กหญิงรัญชนา  แดงฤทธิ์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
19 เด็กหญิงพรสุดา  เบ็ญหมีน เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
20 เด็กหญิงวรรณวนัช  เอกเจริญกุล เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-6 วิทยาศาสตร์
21 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
22 เด็กหญิงสิริภัทร  ศุขมณี เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
23 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วนสุนทร เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
24 เด็กหญิงกมลรัตน์  วงศ์อนันต์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
25 เด็กหญิงกุลธิดา  ประพฤติ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
26 เด็กหญิงณัฐนันท์  อรุณพันธุ์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
27 เด็กชายรวิกร  กาญจนะ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
28 เด็กหญิงปาริชาติ  นุ่งอาหลี เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 เด็กหญิงเพชรลดา  บุญนวล เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
30 เด็กหญิงณัฐญาดา  นาครอด เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
31 เด็กชายสิทธิโชค  ทิพย์บุญ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
32 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33 เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34 เด็กหญิงนวพร  แซ่ห้าว เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
35 เด็กชายคณพศ  พัฒพ่วง เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางสังคม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
36 เด็กชายนุรุสดี  หลีหมัด เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
37 เด็กหญิงนุรมี  หลีหมัด เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
38 เด็กหญิงณิชารีย์  จิตประพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
39 เด็กหญิงนันท์นภัส  อำภัยฤทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
40 เด็กหญิงยาวีน่า  ปีไสย เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
41 เด็กหญิงนัทธ์ฤทัย  ด่อล๊ะ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
42 เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิ์ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
43 เด็กหญิงเกศราภรณ์  มุนีแนม เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
44 เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
45 เด็กหญิงธนัญญา  เตียววิริยะกุล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
46 เด็กชายวลาดีเนีย  อับดุลเลาะ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
47 เด็กหญิงปัณฑิตา  กฤติยาสกุล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
48 เด็กหญิงสิริพิชญา  เจริญสุข เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
49 เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาศ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
50 เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
51 เด็กหญิงศิรภัสสร  อำมาตย์นิติกุล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
52 เด็กหญิงโซเฟีย  จอหวัง เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
53 เด็กหญิงธนภร  เทพเสนา เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
54 เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วหนู เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
55 เด็กหญิงบุลพร  บุญนวล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
56 เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
57 เด็กหญิงสลิลลา  เกปัน เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
58 เด็กหญิงอภิสรา  วรพงษ์ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
59 เด็กหญิงสิริสุดา  เพชรกาฬ เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-6 การงานอาชีพ
60 เด็กหญิงอชิรญา  ทองขวัญ เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
61 เด็กหญิงขวัญจิรา  สกุลเจริญพงค์ เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
62 เด็กหญิงมุฑิตา  บัวเพ็ชร เหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-6 การงานอาชีพ
63 เด็กหญิงกิติมณต์  คงสุข เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
64 เด็กหญิงญาณิศา  เรืองศรี เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
65 เด็กหญิงแพรววนิต  เหมือนจันทร์ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
66 เด็กหญิงรัตนากร  เอียดจงดี เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
67 เด็กหญิงณัฐชุตา  ชำนาญ เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
68 เด็กหญิงพรระวี  เล่ทองคำ เหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ป.4-6 การงานอาชีพ
69 เด็กหญิงกานต์ณิชา  ตันสกุล เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
70 เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขสะปาน เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
71 เด็กหญิงณัฐชนิกา  ประจวบสุข เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
72 เด็กหญิงอารเวียร์  และเจริญ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-book) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
73 เด็กหญิงศศิกานต์  ทองหวั่น เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
74 เด็กชายธิมากร  จันทร์คง เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
75 เด็กหญิงโรสดียาน่า  หมาดมานัง เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
76 เด็กหญิงสามินี  บุญรอด เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
77 เด็กหญิงกิติวิชญา  เจริญผล เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
78 เด็กหญิงศิรดา  และหวัง เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
79 เด็กหญิงนพธิปัฐวิ์  ธีร์รัตนนุกูล เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
80 เด็กชายธีรภัทร  ชุมทอง เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
81 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
82 เด็กหญิงณัฐสิษฐ์  หลีอาซิม เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
83 เด็กหญิงอภิสิทธิ์  ยูโซ๊ะ เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
84 เด็กหญิงชโนทัย  ปินสินไชย เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
85 เด็กหญิงพีรวิชญ์  บุญศิริ เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
86 เด็กหญิงสรวิศ  ไชยศรี เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
87 เด็กหญิงอรรถเศรษฐ์  อรุณรัตน์ เหรียญทอง การผูกเงือน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
88 เด็กหญิงลีญาน่า  อนันทขาล เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
89 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์นาค เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
90 เด็กหญิงพริริสา  พินโท เหรียญทอง การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com