สรุปรางวัลโรงเรียนอนุบาลชุมพร ระดับเหรียญทอง
ลำดับ ชื่อ-สกุล ได้รับรางวัล รายการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 เด็กชายปัณณพัฒน์  ไพบูลย์สมบัติ เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
2 เด็กชายกิตติเดช  คุณทรหาร เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
3 เด็กหญิงมนัญชยา  โพธิ์สุข เหรียญทอง การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
4 เด็กหญิงกมลวรรณ  เกตุพิมล เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
5 เด็กหญิงกุลจิรา  สรรเสริญ เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
6 เด็กหญิงเปรมยุดา  นิลชัด เหรียญทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
7 เด็กหญิงธันยธรณ์  กนกกันฑพงษ์ เหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
8 เด็กหญิงพิชชานันท์  กลางณรงค์ เหรียญทอง การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
9 เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญผล เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ภาษาไทย
10 เด็กหญิงพิมพิกา  ลือสกุล เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 ภาษาไทย
11 เด็กหญิงณัฐสินี  นาคแท้ เหรียญทอง อ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-6 ภาษาไทย
12 เด็กหญิงแพรวา  พรหมพฤกษ์ เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 ภาษาไทย
13 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ง่วนชู เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-3 ภาษาไทย
14 เด็กหญิงรัญศิญา  แซ่อื้อ เหรียญทอง ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-6 ภาษาไทย
15 เด็กชายภูมิรพี  งั่นบุญศรี เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
16 เด็กหญิงญาณิศา  สีดาคำ เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
17 เด็กหญิงวรกมล  ใส่ใจดี เหรียญทอง ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6 ภาษาไทย
18 เด็กหญิงจิราลักษณ์  อาสาจารย์ เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
19 เด็กหญิงจิรฐิพร  มาวัง เหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ป.4-6 ภาษาไทย
20 เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 คณิตศาสตร์
21 เด็กหญิงรมิตา  สุขพาสน์เจริญ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 คณิตศาสตร์
22 เด็กชายยศวิน  จงศรีรัตนพร เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
23 เด็กหญิงปภาพินน์  งั่นบุญศรี เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 คณิตศาสตร์
24 เด็กชายกฤตเมธ  นิยมธรรม เหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6 คณิตศาสตร์
25 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพชรณรงค์ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
26 เด็กหญิงวิภาวี  ปราสาทิกะพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-6 คณิตศาสตร์
27 เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
28 เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
29 เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-6 วิทยาศาสตร์
30 เด็กชายนิติวุฒิ  มงคล เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
31 เด็กหญิงชนิสรา  สมเขาใหญ๋ เหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-6 วิทยาศาสตร์
32 เด็กหญิงศิรภัสสร  โกกนุต เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
33 เด็กหญิงจิตราภา  เอี่ยมเขียว เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
34 เด็กหญิงรักษิตา  จิตรอำพร เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
35 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศรีพักตร์ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
36 เด็กหญิงณีรนุช  ทองอำพล เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
37 เด็กหญิงชญาดา  สกุลปักษ์ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
38 เด็กหญิงปิยะธิดา  ชอบประดิถ เหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
39 เด็กชายชยางกูร  เครือวงจันทร์ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
40 เด็กหญิงณัฐกานต์  เผือกโสมณ เหรียญทอง มารยาทไทย ป.1-3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
41 เด็กหญิงยลรดา  ลิ้มกิจรุ่งเรือง เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
42 เด็กชายกฤษณ์  ชาญนคร เหรียญทอง มารยาทไทย ป.4-6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
43 เด็กหญิงพนิชา  แก้วรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
44 เด็กชายปวร  แสงรักษาวงศ์ เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
45 เด็กหญิงธันยพร  ศิลพร เหรียญทอง การแข่งขันพลศึกษา(เดาะวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย) ป.1-6 สุขศึกษาและพลศึกษา
46 เด็กหญิงธนพร  คุณดิลกวิจิตร เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
47 เด็กหญิงณษภร  กรดสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
48 เด็กหญิงธนพร  เปี่ยมศิริ เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-6 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
49 เด็กหญิงกันต์กมล  ธนูศิลป์ เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
50 เด็กหญิงพาขวัญ  ราชโยธา เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
51 เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์)
52 เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
53 เด็กชายสกล  เดชคงคา เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
54 เด็กหญิงชัชธิดา  มิตรเมือง เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
55 เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(ชาย) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
56 เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) ป.1-6 ศิลปะ(สาระดนตรี)
57 เด็กหญิงชาลิสา  บัวงาม เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
58 เด็กหญิงกนกพร  สุขสำราญ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
59 เด็กหญิงอรกช  ผลขะจี เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
60 เด็กหญิงพรรณรมณ  ชาญนคร เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
61 เด็กหญิงชลธิชา  ปราบพล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
62 เด็กหญิงปรียาภัทร  สังวรกาญจน์ เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
63 เด็กหญิงศุภิสรา  สง่า เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
64 เด็กหญิงปภาดา  แสงนิล เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์(นุ่งโจงสด) ป.1-6 ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์)
65 เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
66 เด็กชายทรรศนะพล  เทพรักษ์ เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
67 เด็กชายนวมินทร์  รักเกลี้ยง เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 การงานอาชีพ
68 เด็กชายภูวฤทธิ์  รัตนพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
69 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญาถม เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 คอมพิวเตอร์
70 เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
71 เด็กชายธีรโชติ  เครือบุตรสินทร์ เหรียญทอง การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-6 คอมพิวเตอร์
72 เด็กชายภูมิชัย  ศรีชัยภูมิ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
73 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ เหรียญทอง การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-6 คอมพิวเตอร์
74 เด็กชายปวริศ  ถึงวิสัย เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ
75 เด็กหญิงสุภากร  เม็คคลีฟ เหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
76 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แพ่งยัง เหรียญทอง การประกวดเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
77 เด็กชายณัฐภัทร  ดำเนินยุทธ เหรียญทอง การแข่งขัน (Multi Skills Competition) ป.4-6 ภาษาต่างประเทศ
78 เด็กชายครวัฐ  ฟองสุวรรณ เหรียญทอง การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 ภาษาต่างประเทศ

พัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย  จันทาพูน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
power by ratcyber@gmail.com